Seringen

Syringa v 'Michel Buchner'
Syringa v 'Prince Wolkonsky'
Syringa v 'Ludwig Sp├Ąth'
Syringa v 'Alice Harding'
Syringa v 'Beauty of Moscow'
Syringa v 'Madam Lemoine'
Syringa v 'Charles Joly'